Regulamin sklepu internetowego Misio Zdzisio

Definicje

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną.
 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zmianami).
 3. Koszyk - wirtualny koszyk będący elementem Sklepu Internetowego, w którym widoczne są Produkty wybrane przez Użytkownika do Zamówienia.
 4. Produkt - każdy oferowany przez Sprzedającego przedmiot lub zestaw przedmiotów przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 5. Przeglądarka Internetowa - oprogramowanie wymagane do korzystania ze Sklepu Internetowego.
 6. Regulamin - niniejszy dokument określający rodzaj i zakres usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 7. Sklep Internetowy - dostępny pod adresem internetowym https://misiozdzisio.com serwis o nazwie Misio Zdzisio, służący Sprzedającemu do oferowania Produktów, a Użytkownikowi do składania Zamówień drogą elektroniczną, zwany dalej Sklepem.
 8. Sprzedający - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Misio Zdzisio Magdalena Korniów, będąca właścicielem Sklepu.
 9. Umowa Sprzedaży - umowa, o której mowa w art. 535. § 1. Kodeksu Cywilnego.
 10. Użytkownik - Klient korzystający ze Sklepu.
 11. Zamówienie - chęć Użytkownika do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym za pomocą Sklepu.

I Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług Sklepu, zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zmianami).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników Sklepu.
 3. Właścicielem Sklepu Misio Zdzisio, dostępnego pod adresem https://misiozdzisio.com jest Magdalena Korniów, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod nazwą "Misio Zdzisio Magdalena Korniów", znajdującą się pod adresem ul. Kijowska 44a/62, 40-754 Katowice, o numerze NIP 7122700222 oraz numerze REGON 364315440, zwana dalej Sprzedającym.
 4. Ze względu na charakter Produktów, które tworzone są ręcznie, mogą one w nieznacznym stopniu różnić się między sobą w ramach tej samej serii, co nie może być podstawą do reklamacji.
 5. Zdjęcia prezentowane na stronie danego Produktu, mają charakter poglądowy i są zawsze zdjęciami pierwszego Produktu z wytworzonej serii.

II Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z koniecznością spełnienia poniższych wymagań technicznych:
  • urządzenie z dostępem do Internetu oraz do skrzynki poczty elektronicznej,
  • poprawnie zainstalowana na urządzeniu Przeglądarka Internetowa kompatybilna ze standardami HTML5 i CSS3,
  • włączona obsługa języka JavaScript oraz plików cookie w Przeglądarce Internetowej.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania treści Regulaminu, a w szczególności do:
  • nieumieszczania w Sklepie treści o charakterze bezprawnym,
  • niepodawania informacji wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  • nierozsyłania i nieumieszczania w Sklepie niezamówionej informacji handlowej,
  • niezmieniania i nierozpowszechniania zmienionych treści lub zdjęć znajdujących się w Sklepie,
  • niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  • nienaruszania praw autorskich Sprzedającego.

III Realizacja zamówienia

 1. Użytkownik podejmuje chęć zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie Produktów do Koszyka.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik musi wyświetlić zawartość swojego Koszyka, a następnie przejść na stronę kasy, na której musi wypełnić formularz wszelkimi informacjami niezbędnymi do realizacji Zamówienia.
 3. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży, Użytkownik musi wcześniej zaakceptować treść Regulaminu, poprzez zaznaczenie pola z linkiem do Regulaminu, które znajduje się na formularzu zamówienia.
 4. Po zawarciu Umowy Sprzedaży zgodnie z Regulaminem, Użytkownik otrzyma potwierdzenie Zamówienia na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

IV Warunki płatności

 1. Ceny prezentowane na stronach Produktów w Sklepie są cenami brutto.
 2. Użytkownik może zapłacić za Zamówienie w wybrany przez siebie sposób:
  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu pod adresem podanym w Informacjach Ogólnych Regulaminu,
  • przedpłatą na konto bankowe Sklepu w terminie 3 dni od daty Zamówienia , podając w tytule przelewu numer Zamówienia, którego płatność dotyczy,
  • płatnością online realizowaną przez serwis tpay.com.

V Warunki dostawy

 1. Dostawa Zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy:
  • odbiór osobisty w siedzibie Sklepu,
  • paczka pocztowa Poczty Polskiej (zgodnie z cennikiem).
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej formy dostawy, jednak nie powinien on przekraczać 3 dni od daty nadania przesyłki.

VII Zwroty i prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamówienia do Klienta, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowa ta uważana jest za niezawartą.
 3. Aby odstąpić od Umowy Sprzedaży, Klient musi poinformować o tym fakcie Sprzedającego w jeden z poniższych sposobów:
  • korzystając z formularza kontaktowego na stronie Sklepu,
  • wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej bubu@misiozdzisio.com,
  • wysyłając list polecony na adres siedziby Sklepu podany w Informacjach Ogólnych Regulaminu.
 4. Składając oświadczenie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient musi podać informacje potrzebne do identyfikacji Zamówienia, którego oświadczenie dotyczy, tj. imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.
 5. Sprzedający wyśle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 6. Klient powinien dokonać zwrotu Przedmiotów w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży w sposób umożliwiający zidentyfikowanie przesyłki, na ewentualność zagubienia jej podczas transportu do Sprzedającego.
 7. Wszelkie koszty zwrotu Zamówienia pokrywa Klient.
 8. Sprzedający dokona zwrotu płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Zwrot płatności zawiera koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.
 10. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiej samej metody płatności, którą wybrał Użytkownik składając Zamówienie.

VI Reklamacje

 1. Produkty sprzedawane w Sklepie Misio Zdzisio są tworzone ręcznie z dbałością o jakość, jednak w przypadku gdy zamówiony Produkt po dostarczeniu do Klienta będzie wadliwy lub niezgodny z Zamówieniem, Sklep zobowiązany jest do usunięcia wady lub wymiany Produktu na nowy.
 2. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamowanego Produktu do Sprzedającego.
 3. Reklamowane Produkty wraz z opisem wady oraz numerem zamówienia, którego reklamacja dotyczy, należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Sklepu podany w Informacjach Ogólnych Regulaminu.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://misiozdzisio.com/pl/regulamin, skąd można go pobrać i zapisać w formie strony.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2016 r.
Copyright © 2016 Misio Zdzisio. Wszelkie prawa zastrzeżone.